Algemene voorwaarden
Verkoper
MorLex Toys onderdeel van MorLex gcv heeft haar maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 1a, 3211 Binkom, België, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0682.931.864 Het BTW nummer is: BE 0682.931.864 ("Verkoper").
Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
 
Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 
Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Leveringskosten
Worden automatisch weergegeven voor het uitchecken of betalen van de bestelling.

Leveringskosten voor alle landen zijn te bekomen op aanvraag.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
 
Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 
Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
 
Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar MorLex Toys, Tiensesteenweg 1A, 3211 Binkom, België. Mits het product in goede orde is ontvangen krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, binnen de 14 dagen wanneer u het product heeft geretourneerd. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbedingsbeding.

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten , energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 
Prijzen en betaling
De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Tiensesteenweg 1A, 3211 Binkom, België., op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden  à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomt en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Pre-orders
Voor producten in de webshop die gemarkeerd zijn met pre-order, gelden de bepalingen opgenomen in deze paragraaf. Elke klant kan een product in pre-order maximaal 1 keer bestellen. De aangegeven verwachte levertermijn is enkel informatief en kan gewijzigd worden door de uitgevers. Wij gaan op basis van de pre-orders voldoende voorraad bestellen bij onze leveranciers, maar mocht er door onvoorziene omstandigheden niet voldoende voorraad zijn om iedereen te beleveren, dan krijgen de klanten die een voorbestelling geplaatst hebben en die niet beleverd kunnen worden, de keuze om hun order voor de voorbestelling te annuleren en indien ze al betaald hebben, zal hun geld teruggestort worden of kunnen ze kiezen om te wachten op een volgende levering van het voorbestelde product. De toewijzing van de beschikbare voorraad zal gebeuren op basis van bestelling- en betalingsdatum.
 
Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internetsite van MorLex Toys onderdeel van MorLex gcv, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. MorLex gcv zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 
Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back ups, …).
 
Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 
Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.
 
Bedenktermijn & Terugsturen
Bij de aankoop van producten beschikt u over de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan neemt u in eerste instantie contact met ons via morlex@telenet.be. U ontvangt van ons dan meer informatie. U dient de geleverde artikelen ongeopend en onbeschadigd, en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van de factuur, naar ons terug te sturen. Het transport, en eventueel risico hieraan verbonden, is voor uw rekening. De terugbetaling kan gebeuren in de vorm van een waardebon (1 jaar geldig) of in de vorm van geld. We behouden ons het recht om de door ons gemaakte kosten die we niet kunnen recupereren (bv. kosten voor de betaalmogelijkheden, verzendkosten) af te trekken van dit bedrag. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na goede ontvangst van de teruggezonden artikelen, gebeuren. Indien de teruggestuurde artikelen beschadigd zijn, gebruikssporen vertonen of er algemeen toe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, vervalt de bovenstaande bedenktermijn en kan de volledige terugbetaling niet gebeuren. We evalueren of een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk is. We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren indien deze niet conform de hierboven vermelde modaliteiten zijn gebeurd.
 
Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Het is mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Algemene voorwaarden
Verkoper
MorLex Toys onderdeel van MorLex gcv heeft haar maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 1a, 3211 Binkom, België, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0682.931.864 Het BTW nummer is: BE 0682.931.864 ("Verkoper").
Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Leveringskosten
Worden automatisch weergegeven voor het uitchecken of betalen van de bestelling.

Leveringskosten voor alle landen zijn te bekomen op aanvraag.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar MorLex Toys, Tiensesteenweg 1A, 3211 Binkom, België. Mits het product in goede orde is ontvangen krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, binnen de 14 dagen wanneer u het product heeft geretourneerd. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbedingsbeding.

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten , energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling
De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Tiensesteenweg 1A, 3211 Binkom, België., op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van de openstaande bedragen. Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomt en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Pre-orders
Voor producten in de webshop die gemarkeerd zijn met pre-order, gelden de bepalingen opgenomen in deze paragraaf. Elke klant kan een product in pre-order maximaal 1 keer bestellen. De aangegeven verwachte levertermijn is enkel informatief en kan gewijzigd worden door de uitgevers. Wij gaan op basis van de pre-orders voldoende voorraad bestellen bij onze leveranciers, maar mocht er door onvoorziene omstandigheden niet voldoende voorraad zijn om iedereen te beleveren, dan krijgen de klanten die een voorbestelling geplaatst hebben en die niet beleverd kunnen worden, de keuze om hun order voor de voorbestelling te annuleren en indien ze al betaald hebben, zal hun geld teruggestort worden of kunnen ze kiezen om te wachten op een volgende levering van het voorbestelde product. De toewijzing van de beschikbare voorraad zal gebeuren op basis van bestelling- en betalingsdatum.

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internetsite van MorLex Toys onderdeel van MorLex gcv, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. MorLex gcv zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back ups, …).

Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Bedenktermijn & Terugsturen
Bij de aankoop van producten beschikt u over de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan neemt u in eerste instantie contact met ons via morlex@telenet.be. U ontvangt van ons dan meer informatie. U dient de geleverde artikelen ongeopend en onbeschadigd, en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd, samen met een kopie van de factuur, naar ons terug te sturen. Het transport, en eventueel risico hieraan verbonden, is voor uw rekening. De terugbetaling kan gebeuren in de vorm van een waardebon (1 jaar geldig) of in de vorm van geld. We behouden ons het recht om de door ons gemaakte kosten die we niet kunnen recupereren (bv. kosten voor de betaalmogelijkheden, verzendkosten) af te trekken van dit bedrag. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na goede ontvangst van de teruggezonden artikelen, gebeuren. Indien de teruggestuurde artikelen beschadigd zijn, gebruikssporen vertonen of er algemeen toe leiden dat deze niet opnieuw aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, vervalt de bovenstaande bedenktermijn en kan de volledige terugbetaling niet gebeuren. We evalueren of een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk is. We behouden ons het recht voor om retourzendingen te weigeren indien deze niet conform de hierboven vermelde modaliteiten zijn gebeurd.

Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Persoonlijke code - korting geregistreerde klanten
Bij registratie krijgt de klant, na aankoop van goederen, een persoonlijke code toegestuurd via email. Deze persoonlijke code heeft een kortingswaarde van 5% van de waarde van de bestelling exclusief leveringskosten. Deze kortingscode blijft geldig tot een periode van 3 maanden na de aankoop en is slecht éénmalig te gebruiken bij een volgende bestelling van minimum 25,00€ excl. transportkosten.
De kortingscode kunnen niet omgezet worden gelden of gelden via bankstortingen/transfers.(Download the Terms and Conditions as PDF file.)

PROMO CODES

BUY 3 ITEMS, GET 3% OFF - USE CODE: MORLEX3

BUY 5 ITEMS, GET 5% OFF - USE CODE: MORLEX5

Get 20% discount on all Games Workshop items with the code: warhammer20% 

Get 10% discount on all Vallejo items with the code: vallejo10%

© 2018 - 2021 MorLex Toys | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel